Followers

HIMPUNAN ULAMA THURATH SIRI 3

Sunday, December 18, 2011

Syeikh Muhammad Husni Ginting , ziarah Pondok Tn Guru Hj Salleh Sik Kedahal-Musnid al-Mu`arrikh ar-Rawiyyah Syeikh Muhammad Husni Ginting Bin Muhammad Hayat Ginting Bin Muhammad Ilyas Ginting Bin Muhammad Soleh Ginting al-Besitani al-Langkati al-Musthafawi al-Husofy al-Azhari, dilahirkan di Besitang Langkat Sumatra Utara pada tanggal 26 Zulqa`idah 1400 hijriyah, membaca al-Qur`an dan mengkhatamkannya kepada Ustazah Siti Jeniyyah pada tahun 1990,pendidikkan Formal beliau : Menamatkan pengajiannya di Maktab Islamiyyah Bukit kubu Besitang pada tahun 1991, menamatkan pendidikkan sekolah dasar di SD Negeri No 050780 Bukit Kubu Besitang, pada tahun 1993 melanjutkan pendidikkannya di Pondok Pesantren Musthafawiyyah Purba Baru dan berhasil mendapat iijazah Stanawiyyah tanggal 31 Mei 1996, sementara mendapatkan ijazah Tsanawiyah pondok pesantren Musthafawiyah pada tahun 1997, pada tanggal 29 Mei 1999 beliau berhasil mendapatkan ijazah Aliyyah, sementara pada tahun 2000 beliau berhasil menamatkan pendidikkan Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru dan termasuk dari sepuluh besar dari kurang lebih tujuh ratus pelajar yang menamatkan pendidikkannya ketika itu, pada bulan September tahun 2000 beliau melanjutkan pendidikkannya di Fakultas Syari`ah Wal Qanun di University al-Azhar Syarif,dan berhasil meraih syahadah al-Aliyyah ( Lisence ) pada tahun 2004, dan berhasil mendapat Ijazah Defloma Master Ma`had Ali Darasat Islamiyah Kairo pada tahun 17 Januari 2007 M, pada tahun 2007/2008 beliau masuk Fakultas Usuluddin Wa Dakwah University al-Azhar, pada tahun 2010/2011 beliau berada di tingkat empat Jurusan Hadits Syarif dan ilmu. sementara pendidikkan Non Formal beliau adalah : pada tahun 1994 bertemu dengan Syeikh Abdul Malik Raihan al-Mandili dari Pasar Maga dan mengaji dengan beliau sehingga mengkhatamkan kitab Arba`in Nawawiyyah, Matan Ghayah Wa Taqrib,Matan Bidayah Wal Hidayah, Matan Arba`in Syeikh Ismail Zein al-Yamani, dan Syeikh Raihan memberikan ijazah Ammah kepadanya, pada tahun 1995 mulai mengikuti pengajian Syeikh Ibrahim Zannun Lubis al-Mandili sampai tahun 2000, beliau mengikuti pengajian kitab Mukhtasor Sohih Bukhari Abi Jamroh,Hasyiyah Bajuri, Maraqil Ubudiyyah Syarah Bidayah Wal Hidayah,dan Manasik Haji, dan SYeikh Ibrahim Zannun memberikan ijazah ammah kepada beliau, mengikuti pengajian dengan secara khusus kepda Syeikh Mahmuddin Pasaribu, ketua Majlis Ulama daerah Mandailing Natal dan guru besar di Musthafawiyah, beliau mengikuti pengajian Jami` Durus al-Arabiyyah, Kawakibud Duriyyah, Syarah Ibnu Aqil, I`anatut Tholibin, Hasyiyyah Syarqawi, al-Azkar Nawawiyyah, Jam`ul Jawami` dan lain-lainnya, Syeikh MAhmuddin PAsaribu juga memberikan ijazah Ammah kepada beliau, mengikuti pengajian Fathul Majid, Dala`ilul Khairat, Syarah Matan Sullam ( ilmu Mantiq ) kepada Syeikh Mukmin Aali Ruhum al-Mandili, dan mempelajari ilmu falak dan hisab bulan kepada Syeikh Usman bin Daud an-Naqsyabandi di Nabundong, sementara di luar negeri beliau mengikuti pengajian kitan Matan Ghayah Wa Taqrib, Matan Zubad, Tafsir al-Qur`an kepada Mufti Mesir Propesor Doktor Ali Jum`ah al-Azhari, dari tahun 2003 beliau telah mengikuti pengajian Sohih Bukhari kepada Syeikh Muhammad Ibrahim Abdul Ba`its al-Kattani, beliau juga menghadiri kitab Muwatto`, Fawa`idul Jalilah, Syeikh Muhammad Ibrahim al-Kattani memberikan ijazah Ammah kepada beliau, membaca Sohih Bukhari dan Sohih Muslim kepada Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim al-Azhari dan mendapatkan ijazah ammah darinya, mengikuti pengajian Tsulatsiyyat Bukhari, Awa`il Ajluniyyah, Syama`il Muhammadiyyah Lit Tirmizi, Sunan Tirmizi kepada SYeikh Usamah bin Sayyid bin Mahmud al-Azhari, mengikuti engajian kitab Mu`atto`Malik dan Musalsaltul Asyarah kepada Syeikh Malik bin Arabi Sanusi, membaca seluruh kitab Matan Arba`in Nawawiyyah kepada Syeikh Abdul Mannan al-Bakistani al-Madani ,mengikuti pengajian kitab Tahzib Misykatil Masobih, Awa`il Wa Awakhir,Tahzib Adabul Mufrad, Nasikh Wa Mansukh,Manaqibu Syafi`i, Adabul Musofahat, Musalsalat dan lain-lainnya kepada Syeikh Muhammad Nuruddin al-Banjari, mengikuti pengajian Fathul Qarib Mujib, Riyadhus Solihin, Risalah Imam Abu Daud Ila AHli Makkah dan lain-lainnya kepada Syeikh Mahmud Said Mamduh,mengikuti pengajian Syama`il Muhammadiyyah Nuzhatun Nazhor dan musalsalat kepada Syeikh Sayyid Ibrahim bin Abdullah al-Ahsa`i, mengikuti pengajian kitab Matan Rahabiyyah dan Musalsalat kepada Syeikh Muhammad Abdurrahim Jad Badaruddin, mendengarkan Musalsalat dari Syeikh Muhammad Husni Thamrin al-Banjari, mengambil Tarekat Syazuliyyah al-Husofiyyah kepada Syeikh Mahmud Hamid Awadh as-Syarqawi al-Husofy, Syeikh Muhammad Husni sekarang merupakan Muqaddim Tarekat Husofiyyah asy-SYazuliyyah untuk Daerah Asia Tenggara dan sekitarnya, pemimpin Sahah Husofiyah di Zaqaziq Mesir, beliau mendapat ijazah Ammah lebih dari seratus empat puluh ulama-ulama di duniam baik dari Makkah, Madinah, Mesir, Suria, Lubnan, Pakistan, India, Libya, Maroko, Indonesia, Malaysia dan lain2, diantara hasil karangan beliau adalah : al-Muntakhab Minal Musalsalat, al-Ayatul Mufasholat Fi al-Ahadisi al-Musalsalat, Ghayatur Rusukh Fi Mu`jami Syuyukh, Asanidul Jawiyyin, Awailul Langkatiyyah, Arba`una Hadisan Min Sohih Bukhari `An Riwayati Abi Hurairah, Arba`una Hadisan An Arba`in Kutuban An Arba`in Syaikhan, Asanidul Kutubul Asyarah, Bulughul Amani Fi Man Rawa An Syeikh Muhammad Abdul Hayy al-Kattni,Tobaqatu Syazuliyyah al-Kubra, dan lain-lain, Syeikh Mahmud Said Mamduh al-Qahiri , Syeikh Usamah Said Mahmud al-Azhari , Syeikh Ishom Anas an-Naqsyabandi, Syeikh Majid Iraqi dan lain-lainya menggelar beliau sebagai Musnid Asia Tenggara.


No comments:

Post a Comment