Followers

HIMPUNAN ULAMA THURATH SIRI 3

Saturday, May 1, 2010

ZINA DOSA BESAR


Kerajaan wajib laksanakan undang-undang hudud yang maha adil . Maka negara kita tidak terlaksana hukum hudud kerana kerajaan sekarang kerajaan fasiq maka para pezina perlu bertaubat dan mohon ALLAH maafkan , tetapi selagi hudud tidak terlaksana maka pezina masih ada hutang hukuman dengan ALLAH, yang pasti kita sekarang yang betul2 bertaubat maka fokus diri dengan Allah .


DOSA BESAR - ZINA

Dosa zina itu tidaklah sama. Allah SWT berfirman,
;Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina
itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang
buruk. (QS. al-Isra' : 32)

;Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang
benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan
demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa
(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya
pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu ,
dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang
bertaubat. (QS. al-Furqan: 68-70)

;Perempuan yang berzina. dan laki-laki yang berzina,
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus
kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. an-Nuur
: 2)

Para ulama berkata, "Ini adalah hukuman bagi pezina
perempuan dan laki-laki yang masih bujang, belum
menikah di dunia. Jika sudah menikah walaupun baru
sekali seumur hidup, maka hukuman bagi keduanya adalah
dirajam dengan bebatuan sampai mati. Demikian pula
telah dijelaskan dalam hadits dari Nabi SAW bahwasanya
jika hukuman qishash ini belum dilaksanakan bagi
keduanya di dunia dan keduanya mati dalam keadaan
tidak bertaubat dari dosa zina itu niscaya keduanya
akan diadzab di neraka dengan cambuk api.
Dalam kitab Zabur tertulis, "Sesungguhnya para pezina
itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan
akan disiksa dengan cambuk besi. Maka jika mereka
melolong karena pedihnya cambukan malaikat Zabaniyah
berkata, "Ke mana suara ini ketika kamu tertawa-tawa,
bersuka ria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta
tidak malu kepada-Nya.;

Rasulullah SAW bersabda,
"Tidaklah beriman seorang pezina itu ketika berzina.
Tidaklah beriman seorang pencuri itu ketika mencuri.
Tidaklah beriman seorang yang menenggak arak itu
ketika menenggaknya. Dan tidaklah beriman orang yang
merampas harta yang tinggi nilainya - karenanya
orang-orang memandangnya - itu ketika merampasnya."
(Hadits Riwayat Bukhariy)
Beliau juga bersabda,
"Apabila seorang hamba berzina akan keluarlah iman
darinya. Keimanan itu seperti payung yang ada di
atasnya. Kemudian jika ia berhenti dari perbuatan itu
maka imannya akan kembali kepadanya,
Beliau juga bersabda, "Barangsiapa berzina atau
meminum arak niscaya Allah mencabut keimanan dari
dirinya sebagaimana manusia melepaskan baju dari
kepalanya."
Juga, "Tiga orang yang tidak akan diajak berbicara
oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat
serta disucikan, pun bagi mereka azab yang pedih;
seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan
orang miskin yang congkak."

Abdullah bin Mas'ud ra. berkata, "Aku bertanya kepada
Rasulullah, 'Apakah dosa yang paling besar di sisi
Allah ta'ala?; Beliau menjawab, 'Yaitu kamu menjadikan
sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu,
'Sungguh itu sangatlah besar. Lalu apa lagi? tanyaku
kembali. Beliau menjawab, 'Yaitu kamu membunuh anakmu
karena takut jika kelak ia makan bersamamu. 'Lalu apa
lagi', tanyaku lagi. Beliau menjawab, 'Yaitu kamu
berzina dengan kekasih (maksudnya istri) tetanggamu.'
Maka Allah SWT menurunkan pembenaran dari sabda beliau
itu dengan firman-Nya :
;Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang
benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan
demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa
(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya
pada hari kiarnat dan dia akan kekal dalam azab itu,
dalam keadaan hina, kecuali siapa saja yang bertaubat.
(QS. Al-Furqan:68-70)

Perhatikan, bagaimana Allah telah rnenyertakan
penyebutan zina dengan istri tetangga dengan
menyekutukan Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan
oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang
dibenarkan syara'. Hadits ini tercantum dalam Bukhari
dan Muslim.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits tidur Nabi SAW yang
diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam hadits itu
disebutkan bahwa Beliau SAW didatangi oleh malaikat
Jibril dan Mikail. Beliau berkisah,"Kami berangkat
pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal;tannur;
bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas.
Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami
menengoknya, ternyata disitu banyak laki-laki dan
perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada
dibawahnya mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat.
Aku bertanya,; Wahai Jibril, siapakah mereka?' Jibril
menjawab, 'Mereka adalah para pezina perempuan dan
laki-laki. Itulah adzab bagi mereka sampai tibanya
hari kiamat."

Semoga Allah melimpahkan ampunan dan kesejahteraan
batin bagi kita semua.

Tentang tafsir bahwa Jahannam itu 'ia memiliki tujuh
pintu' (al-hijjr:44) 'Atha' berkata, "Pintu yang
paling hebat panas dan sengatannya dan yang paling
busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para
pezina yang berzina setelah mereka tahu keharamannya."

Makhul ad-Dimasyqiy berkata, "Para penghuni neraka
mencium bau busuk berkata, 'Kami belum pernah mencium
bau yang lebih busuk dari bau ini;. Dijelaskan kepada
mereka, 'Itulah bau kemaluan para pezina."

Ibnu Zaid, salah seorang imam dalam bidang tafsir
berkata " Sesungguhnya bau kemaluan para pezina itu
benar-benar menyiksa para penghuni neraka."

Di antara sepuluh ayat yang diperintahkan oleh Allah
kepada Musa as. "Janganlah kamu mencuri dan jangan
pula berzina sehingga Aku menutup wajah-Ku darimu!"
Jika ini merupakan khithab (kalimat) untuk Nabi Allah,
Musa, lalu bagaimana dengan yang lainnya?!

Nabi SAW telah menyampaikan bahwa Iblis menyebar para
tentaranya ke muka bumi, berkata, "Siapa di antara
kalian yang menyesatkan seorang muslim akan aku
kenakan sebuah mahkota di kepalanya. Siapa yang paling
besar fitnahnya paling dekatlah kedudukannya kepadaku.
Salah satu tentaranya menghadap dan berkata, "Aku akan
terus menggoda si Fulan sampai ia mau menceraikan
istrinya." Iblis berkata, "Aku tidak akan memberikan
mahkota sebab pasti nanti ia menikah lagi dengan yang
lain.; Tentara yang lain menghadap dan berkata, "Aku
akan terus menggoda si fulan sampai aku berhasil
menanamkan permusuhan antara ia dan saudaranya." Iblis
berkata, "Aku tidak akan memberikan mahkota sebab
suatu saat ia pasti berdamai lagi." Tentara yang lain
menghadap dan ia berkata, "Aku akan terus menggoda si
Fulan sampai ia berzina." Iblis berkata, "Wah, bagus
sekali itu." Lalu Iblis mendekatkan tentaranya itu
kepadanya dan meletakkan mahkota di atas kepalanya.

Kita berlindung kepada Allah dari keburukan setan dan
tentara-tentaranya.
Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, " Sesungguhnya
iman 'sirbal', kain panjang yang dipakaikan oleh Allah
kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Apabila seorang
hamba berzina maka Allah mencabut sirbal itu darinya.
Jika bertaubat, Dia akan mengembalikannya.

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian
orang-orang Islam, takutlah kalian dari (melakukan)
zina. Sungguh padanya enam ancaman; tiga di dunia dan
tiga yang lain di akhirat. Yang di dunia adalah
hilangnya kharisma wajah, pendeknya umur, dan
kefakiran yang berkepanjangan. Adapun yang di akhirat
adalah kemurkaan Allah Tabara wa ta'ala, buruknya
hisab, dan adzab neraka."
Beliau juga bersabda,
"Barangsiapa mati dalam keadaan tidak berhenti minum
arak, niscaya Allah ta'ala akan memberinya minum air
sungai Ghuthah. Yaitu sungai di neraka yang bersumber
dari kemaluan para pelacur (wanita-wanita pezina)."
(Hadist riwayat Imam Ahmad)

Begitulah, di neraka kelak akan mengalir dari kemaluan
mereka nanah dan darah busuk lalu itu semua akan
diminumkan kepada orang yang mati dalam keadaan
'mushirr', terus menerus dan tidak berhenti dari minum
arak.
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dosa setelah
syirik yang lebih besar disisi Allah dari pada
'setetes air' yang dituangkan oleh seorang laki-laki
ke kemaluan yang tidak dihalalkan baginya."

Rasulullah SAW juga bersabda,"Di Jahannam ada sebuah
lembah yang dipenuhi oleh ular berbisa. Ukurannya
sebesar leher unta. Ular-ular ini akan mematuk orang
yang meninggalkan shalat dan bisanya akan menggerogoti
tubuhnya selama 70 tahun, lalu terkelupaslah
daging-dagingnya.Di sana juada lembah yang namanya
Jubb al-Huzn. la dipenuhi ular dan kalajengking.
Ukuran kalajengkingnya sebesar bighal (peranakan kuda
dan keledai). la memiliki 70 sengat. Masing-masingnya
memiliki kantung bisa. la akan menyengat pezina dan
memasukkan isi kantung bisanya ke dalam tubuh pezina
itu. la akan merasakan pedih sakitnya selama 1000
tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan
mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk."

Disebutkan pula bahwa barangsiapa meletakkan tangannya
pada seorang wanita dengan disertai syahwat, pada hari
kiamat nanti akan datang dengan tangan terbelenggu di
leher. Jika ia menciumnya, kedua mulutnya akan
digadaikan di neraka. Dan jika berzina dengannya,
pahanya akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat
nanti. Ia akan berkata, "Aku telah berbuat sesuatu
yang haram." Maka Allah memandangnya dengan pandangan
murka. Pandangan Allah ini mengenai wajah orang itu
dan ia pun mengingkarinya. la malah bertanya,Apa yang
telah aku lakukan?" Tiba-tiba seraya bersaksi lidahnya
berkata, "Aku telah mengucapkan kata-kata yang haram."
Kedua tangannya bersaksi, "Aku telah memegang sesuatu
yang haram." Kedua matanya juga bersaksi, "Aku telah
melihat yang diharamkan." Kedua kakinya juga, "Aku
telah berjalan menuju kepada yang haram." Kemaluannya
berkata, "Aku telah melakukannya." Malaikat penjaga
berkata ''Aku telah mendengarnya." Yang satu lagi
berkata, "Aku telah melihatnya.; Akhirnya Allah
berfirman, "Adapun Aku telah mengetahui semuanya dan
menutupinya." Selanjutnya Allah berfirman, "Wahai para
Malaikat-Ku, bawa orang itu dan timpakan kepadanya
adzab-Ku. Aku sudah teramat murka kepada seseorang
yang tidak punya malu kepada-Ku."

Riwayat ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an
surat an-Nuur: 24
;Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka
menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu
mereka kerjakan.

Zina yang paling besar dosanya adalah berzina dengan
saudara kandung, ibu tiri, dan semua wanita yang
termasuk mahram.
Hakim telah menyatakan keshahihan hadits yang berbunyi
"Barangsiapa berzina dengan wanita yang masih
mahramnya maka bunuhlah ia."
Sahabat Bara' meriwayatkan bahwa pamannya (saudara
ibu) telah diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui
seseorang yang telah berzina dengan ibu tirinya. la
diperintahkan untuk membunuh dan menjadikan hartanya
sebagai ghanimah.

Kita memohon kepada Allah yang Maha Pemberi agar
mengampuni semua dosa-dosa kita. Sesungguhnya Dia Maha
Pemurah lagi Maha Mulia.

3 comments:

 1. Peluang Bisnis Dahsyat Yusuf Mansur. "Orang islam harus KAYA"
  dan "Beli Kembali Aset Indonesia" dengan INDONESIA BERJAMAAH
  Segera Amankan Posisi Anda, Segera JOIN bersama
  Komunitas VSI , bisnis terbaru Ustadz Yusuf Mansur
  Dengan Produk V-pay ( Virtual Payment ) Anda akan
  dimudahkan dalam hal urusan pembayaran listrik,
  telpon, pulsa, PDAM, TV Berbayar, Internet, Asuransi,
  Kartu Kredit dan lain-lain. Transaksi dapat dilakukan
  melalui Website, SMS, Android, BlackBerry, iPhone dan YM.
  Penasaran Dengan Bisnis Ustd. Yusuf Mansur ini Kunjungi Website: KLIK DISINI

  ReplyDelete
 2. SAYA SEKELUARGA INGIN MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAH KASIH KEPADA AKI WOWO BERKAT BANTUANNNYA SEMUA HUTANG HUTANG SAYA SUDAH PADA LUNAS SEMUA BAHKAN SEKARAN SAYA SUDAH BISA BUKA TOKO SENDIRI,ITU SEMUA ATAS BANTUAN AKI YG TELAH MEMBERIKAN ANKA JITUNYA KEPADA SAYA DAN ALHAMDULILLAH ITU BENER2 TERBUKTI TEMBUS..BAGI ANDA YG INGIN SEPERTI SAYA DAN YANG SANGAT MEMERLUKAN ANGKA RITUAL 2D 3D 4D YANG DIJAMIN 100% TEMBUS SILAHKAN HUBUNGI AKI WOWO DI 085-328-880-180 ATAU KLIK DI SINI

  ReplyDelete
 3. bagus menarik jangan lupa mampir ke blokku ya inginmenjadimubaligh.blogspot.co.id

  ReplyDelete