Followers

HIMPUNAN ULAMA THURATH SIRI 3

Saturday, February 14, 2015

Program dakwah bersama Syeikh Muhammad Husni Ginting di Kedah 17 Feb - 21 feb 2015


KENALI SYEIKH HUSNI GINTING
Al-Muhaddisth Al-Musnid Al-Mu`arrikh Ar-Rawiyyah Al-Faqih Al-Usuli Syeikh Muhammad Husni Ginting Bin Muhammad Hayat Ginting Bin Muhammad Ilyas Ginting Bin Muhammad Soleh Ginting al-Besitani Al-Langkati As-Syafi`i Al-Musthafawi Al-Husofy Al-Azhari.
Nama Ayah:
Muhammad Hayat Ginting Bin Muhammad Ilyas Ginting Bin Muhammad Soleh Ginting.
Nama Ibu :
Zubaidah Hasibuan Binti Muhammad Ya`qub Hasibuan Bin Abdul Qahar Hasibuan.
Dilahirkan di Besitang Langkat Sumatera Utara Indonesia pada tanggal 26 Zulqa`idah 1400 hijriyah bertepatan tanggal 6 oktober 1980.
Membaca al-Qur`an dan mengkhatamkannya kepada Ustazah Siti Jeniyyah pada tahun 1990 M.
Pendidikkan Formal beliau :
1 - Menamatkan pengajiannya di Maktab Islamiyyah Bukit kubu Besitang pada tahun 1991
2 - Menamatkan pendidikkan sekolah dasar di SD Negeri No 050780 Bukit Kubu Besitang.
3 - Pada tahun 1993 melanjutkan pendidikkannya di Pondok Pesantren Musthafawiyyah Purba Baru
4 - Mendapat iijazah Stanawiyyah tanggal 31 Mei 1996 M .
5 - Mendapatkan ijazah Tsanawiyah pondok pesantren Musthafawiyah pada tahun 1997M.
6 - Pada tanggal 29 Mei 1999 beliau berhasil mendapatkan ijazah Aliyyah.
7 - Sementara pada tahun 2000 beliau berhasil menamatkan pendidikkan Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru dan termasuk dari sepuluh besar dari kurang lebih tujuh ratus pelajar yang menamatkan pendidikkannya ketika itu.
8 - Pada bulan September tahun 2000 beliau melanjutkan pendidikkannya di Fakultas Syari`ah Wal Qanun di University al-Azhar Syarif.
9 - Dan berhasil meraih ( Lisence )Syari`ah Islamiyah Azhar Syarif pada tahun 2004.
10 - Dan berhasil mendapat Ijazah Defloma Master Ma`had Ali Darasat Islamiyah Kairo pada tahun 17 Januari 2007 M.
11 - Pada tahun 2007/2008 beliau masuk Fakultas Usuluddin Wa Dakwah University al-Azhar.
12 - Pada tahun 2011 beliau berhasil mendapatkan Lisence untuk kali yang kedua dari Fakultas Usuluddin jurusan Hadits Syarif dan ilmunya di Universit al-Azhar.
Sementara pendidikkan Non Formal beliau adalah :
1 - Pada tahun 1994 bertemu dengan Syeikh Abdul Malik Raihan al-Mandili dari Pasar Maga dan mengaji dengan beliau sehingga mengkhatamkan kitab Arba`in Nawawiyyah, Matan Ghayah Wa Taqrib,Matan Bidayah Wal Hidayah, Matan Arba`in Syeikh Ismail Zein al-Yamani, dan Syeikh Raihan memberikan ijazah Ammah kepadanya.
2 - Pada tahun 1995 mulai mengikuti pengajian Syeikh Ibrahim Zannun Lubis al-Mandili sampai tahun 2000, beliau mengikuti pengajian kitab Mukhtasor Sohih Bukhari Abi Jamroh, Hasyiyah Bajuri, Maraqil Ubudiyyah Syarah Bidayah Wal Hidayah,dan Manasik Haji, dan SYeikh Ibrahim Zannun memberikan ijazah ammah kepada beliau.
3 - Mengikuti pengajian dengan secara khusus kepda Syeikh Mahmuddin Pasaribu, ketua Majlis Ulama daerah Mandailing Natal , guru besar di Musthafawiyah,dan Ro`is Syura Nahdhatul Ulama Sumatra Utara, beliau mengikuti pengajian Jami` Durus al-Arabiyyah, Kawakibud Duriyyah, Syarah Ibnu Aqil, I`anatut Tholibin, Hasyiyyah Syarqawi, al-Azkar Nawawiyyah, Jam`ul Jawami` dan lain-lainnya, Syeikh Mahmuddin Pasaribu juga memberikan ijazah Ammah kepada beliau,.
4 - Mengikuti pengajian Fathul Majid, Dala`ilul Khairat, Syarah Matan Sullam ( ilmu Mantiq ) kepada Syeikh Mukmin Aali Ruhum al-Mandili, dan Syeikh Mukmin memberikan ijazah Ammah kepada beliau.
5 - Mempelajari ilmu falak dan hisab bulan kepada Syeikh Usman bin Daud an-Naqsyabandi di Nabundong, dan beliau mendapat ijazah khusus dai Syeikh Usman.
Dan masih banyak lagi buku-buku yang beliau baca kepada guru-guru besar di Indonesia.
Sementara di luar negeri :
1 - Beliau mengikuti pengajian kitan Matan Ghayah Wa Taqrib, Matan Zubad, Tafsir al-Qur`an kepada Mufti Mesir Profesor Doktor Ali Jum`ah al-Azhari, dari tahun 2003.
2 - Beliau telah mengikuti pengajian Sohih Bukhari kepada Syeikh Muhammad Ibrahim Abdul Ba`its al-Kattani, beliau juga menghadiri kitab Muwatto`, Fawa`idul Jalilah, Syeikh Muhammad Ibrahim al-Kattani memberikan ijazah Ammah kepada beliau,.
3 - Membaca Sohih Bukhari dan Sohih Muslim kepada Profesor Doktor Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim al-Azhari (Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah) dan mendapatkan ijazah ammah dari beliau.
4 - Mengikuti pengajian Tsulatsiyyat Bukhari, Awa`il Ajluniyyah, Syama`il Muhammadiyyah Lit Tirmizi, Sunan Tirmizi kepada Syeikh Usamah bin Sayyid bin Mahmud al-Azhari dan mendapatkan ijazah aarinya.
5 - Mengikuti pengajian kitab Mu`atto`Imam Malik dan Musalsaltul Asyarah kepada Syeikh Malik bin Arabi Sanusi.
6 - Membaca seluruh kitab Matan Arba`in Nawawiyyah kepada Syeikh Abdul Mannan al-Bakistani al-Madani.
7 - Mengikuti pengajian kitab Tahzib Misykatil Masobih, Awa`il Wa Awakhir,Tahzib Adabul Mufrad, Nasikh Wa Mansukh,Manaqibu Syafi`i, Adabul Musofahat, Musalsalat, Mahdi Muntazhor, Al-Ihathoh Fi Masa`ili Haidhi Wa Al-Istihadhah dan lain-lainnya kepada Syeikh Muhammad Nuruddin al-Banjar.
8 - Mengikuti pengajian Fathul Qarib Mujib, Riyadhus Solihin, Risalah Imam Abu Daud Ila Ahli Makkah, Awail Sunbuliyah dan lain-lainnya kepada Syeikh Mahmud Said Mamduh Syaikul Hadis Muhaddis dan Musnid Mesir.
9 - Mengikuti pengajian Syama`il Muhammadiyah, Nuzhatun Nazhor dan musalsalat kepada Syeikh Sayyid Ibrahim bin Abdullah al-Ahsa`i.
10 - Mengikuti pengajian kitab Matan Rahabiyyah dan Musalsalat kepada Syeikh Muhammad Abdurrahim Jad Badaruddin.
11 - Mendengarkan sejumlah Musalsalat dari Syeikh Muhammad Husni Thamrin al-Banjari.
12 - Membaca kitab Sunan Ibnu Majah, Nuzhatu an-Nazhor, Thulathiyat Bukari, Awail Sunbuliya, Alfiyah al-Athar Imam Sayuti dan hadis musalsal kepada Muhaddis Syeikh Musthafa an-Nadawi.
Membaca Sohih Bukhari dan Sunan Abu Daud kepada muhaddis Syeikh Najah Awadh Shiyam al-Mansuri.
13 - Membaca Alfiyah Atsar karangan Imam Sayuti kepada Syeikh Majid Hamid al-Iraqi.
14 - Membaca sebahagian Sohih Muslim kepada Muhaddis Syeikh Nuruddin Iter Ad-Damsyiqi di Sahah Bani Amir.
15 - Membaca sebagian Sohih Muslim kepada Muhaddis Syeikh Muhammad Awamah.
16 - Membaca Matan Arba`in An-Nawawiyah kepada Syeikh Sami Anwar Al-Qadiri.
Dan lain-lain.
17 - Mendengarkan Tsulatsiyaat Bukhari, Awail Wa Awakhir Kutubus Sittah, sebahagian Sohih Bukhari , Mu`atto` Imam Malik dan Musnad Imam Syafi`i kepada Syeikh Isom Anas Ziftawi.
18 - Membaca Alfiyah Hadis Imam Sayuti kepada Syeikh Majid Hamid Al-Iraqi.
Mengambil Tarekat Syazuliyyah al-Husofiyyah :
1 - Syeikh Abdurrahman Jauhar Al-Kumannuri.
2 - Syeikh Mahmud Hamid Awadh as-Syarqawi al-Husofy.
3 - Syeikh Abdul Hadi Quluyubi As-Syarqawi.
Aktivitas :
1 - Muqaddim Tarekat Husofiyyah asy-Syazuliyyah untuk Daerah Asia Tenggara dan sekitarnya.
2 - Pemimpin Sahah Husofiyah di Zaqaziq Mesir.
3 - Peneliti sanad dan Tsabat.
4 - Memberi cermah agama, pengajian di Mesir, Malaysia dan Indonesia.
5- Pendiri pondok pesantren al-Husniyah
6 - Guru pengajian di Pondok Ledang Johor Baru
7 - Guru pengajian di Darul Hasani Bangi Malaysia
8 - Guru pengajian thurath di Universitas Kebangsaan Malaysia Bangi
Beliau di gelar Musnid Asia Tenggara oleh para guru-gurunya.
Beliau mendapat ijazah Ammah lebih dari tiga ratus ulama besar di dunia baik dari Makkah, Madinah, Mesir, Suria, Lubnan, Yordania, Pakistan, India, Libya, Maroko, Indonesia, Malaysia, Thailand dan lain2.
Diantara guru-guru beliau yang memberikan ijazah ammah :
A - Makkah:
1 - Syeikh Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik wafat 1425 H.
2 - Syeikh Ahmad Damanhuri Al-Banteni wafat 1426 H.
3 - Syeikh Ahmad Bin Husein Siraj Fathoni wafat 1430 H.
4 - Syeikh Ahmad Bin Abdullah Ar-Ruqaimi.
5 - Syeikh Abdus Syakur Bin Hasyim Al-Burmawi.
6 - Syeikh Sayyid Nabil Hasyim Al-Ba`alawi.
7 - Syeikh Abu Alawi Hamid Alawi Al-Kaaf.
8 - Syeikh Muhammad Amin bin Abdullah Al-Harari.
9 - Syeikh Majid bin Sa`id Rahmatullah Al-Hindi.
10 - Syeikh Husein Abdurrahim Palembani.
B - Madinah Munawwarah :
1 - Syeikh Abdurrahman Abu Madhai Al-Juhani wafat 1430 H.
2 - Syeikh Habib Zein Bin Ibrahim Sumeit Ba`alawi.
3 - Syeikh Rahmatullah Bin Abdul Ghani.
4 - Syeikh Muhammad Said Bin Walid Tholah.
5 - Syeikh Muhammad Humaidah Al-Madani.
6 - Syeikh Malik Ibnu Arabi Sanusi.
7 - Syeikh Abdullah Bin Muhammad Demfo.
8 - Syeikh Muhammad Husein Aidrus.
9 - Syeikh Ahmad Bin Abdul Malik `Asyur.
10 - Syeikh Abdul Qadir Al-Jaili Bin Muhammad Ahmad Al-Mahi.
C - Mesir :
1 - Syeikh Muhammad Sa`ad Badran Al-Qauqji wafat 1428 H.
2 - Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi Al-Masri wafat 1433 H.
3 - Syeikh Judah Mahdi An-Naqsyabandi wafat 1432 H.
4 - Syeikh Ali Jum`ah Al-Azhari.
5 - Syeikh Mahmud Sai`d Mamduh.
6 - Syeikh Muhammad Ibrahim Abdul Ba`its Kattani.
7 - Syeikh Ahmad Umar Hasyim.
8 - Syeikh Ahmad Ma`bad Abdul Karim.
9 - Syeikh Ahmad Muhammad Hafizh At-Tijani.
10 - Syeikh Ali Muhammad aufiq An-Nahas.
11 - Syeikh Najah Shiyam Al-Mansuri
12 - Syeikh Abdul Qadir Awadh Al-Qauqji Al-Mansuri
13 - Syeikh Musthafa An-Nadwi Al-Mansuri
14 - Syeikh Yusri Rusydi Al-Qahiri
15 - Syeikh `Ishom Ziftawi Al-Azhari
16 - Syeikh Sa`ad Sa`ad Jawisy Al-Azhari
17 - Syeikh Rif`at Abdul Muthalib Al-Qahiri
18 - Syeikh Usamah Bin Sayyid Al-Azhari
19 - Syeikh Usamah Bin Sayyid At-Tidi
20 - Syeikh Ibrahim Asmawi Al-Azhari
21 - Syeikh Ahmad Bin Muhammad Sa`ad Badran Al- QAuqji
22 - Syeikh Ridha Zakaria Al-Azhari
23 - Syeikh Solahuddin At-Tijani
24 - Syeikh Asyrof At-Tijani
25 - Syeikh Abdul Ghani Bin Soleh Al-Ja`fari
D - Indonesia :
1 - Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Daari wafat 1419 H.
2 - Syeikh Ali Akbar Marbun.
3 - Syeikh Abdul Malik Rayhan Bin Abdul Qadir Al-Mandili.
4 - Syeikh Ahmad Toyyib Bin Abdurrahim Al-Mandili.
5 - Syeikh Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari wafat 1435 H.
6 - Syeikh Abdul Ba`its Abdul Hamid Al-Mandaili.
7 - Syeikh Mawardi bin Syeikh Abdul Wahab Al-Mandili.
8 - Syeikh Ibrahim Zannun Bin Sutan Al-Mandili.
9 - Syeikh Ali Amri Bin Mampak Al-Mandili.
10 - Syeikh Abdurrahman Bin Nu`man An-Nadwi Al-Mandili.
11 - Syeikh Ahmad Marwazi Al-Betawi
12 - Syeikh Ahmad Zawawi Bin Mas`ud Al-Betawi
13 - Syeikh Mu`adz Bin Jailani Al-Betawi
14 - Syeikh Alawi Bin Muhammad Zein Al-Betawi
15 - Syeikh Abdul Ghaffar Bin Abdu As-Syakur Al-Banjari
16 - Syeikh Abdul BAsith Bin Ibrahim Al-Banjari
17 - Syeikh Mu`adz Bin Abdul Hamid Al-Banjari
18 - Syeikh Aswan Syamsuddin Al-Banjari
19 - Syeikh Nur Syahid RAmli Bin Abi Al-Hasan Al-Banjari
20 - Syeikh Ahmad Nawawi Bin Marfu` Al-Banjari
21 - Syeikh Ahmad Sya`rani Bin Muhammad Toyyib Al-Banjari
22 - Syeikh Muhammad Hatim Bn Salman Al-Banjari
23 - Syeikh Muhammad Hudhari Bin Ali Al-Banjari
25 - Syeikh Syamsuddin Bin Ibrahim Al- Banjari
26 - Syeikh Muhammad Sobron Bin Afandi Al-Banjar
27 - Syeikh Muhammad Syukri Unus Al-Banjarii
28 - Syeikh Maimu Bin Zubair As-Serani Al-Jawi
29 - Syeikh Abdul Jalil Bin Bakri Rasyid Al-Manduri
30 - Syeikh Fakhru Razi Bin Qasim Al-Jambi As-Sumatri
E - Yaman :
1 - Syeikh Habib Salim Bin Abdullah As-Syathiri.
2 - Syeikh Habib Ali Bin Husein Al-Aidid.
3 - Syeikh Habib Umar Bin Muhammad Salim Hafizh.
4 - Syeikh Habib Zaid Bin Abdurrahman Bin Yahya.
5 - Syeikh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri.
6 - Syeikh Habib Umar Al-Jailani.
7 - Syeikh Muhammad Bin Ali As-Son`ani.
8 - Syeikh Habib Muhammad Bin Ali Bin Abdul Qadir Al-Habsyi.
9 - Syeikh Muhammad Bin Abu Bakar Badzib.
10 - Syeikh Habib Muhammad Bin Saqaaf Bin Ali Al-Kaaf.
F - Malaysia :
1 - Syeikh Hasyim Bin Abu Bakar wafat 1432 H.
2 - Syeikh Muhammad Soleh Bin Usman Jalaluddin Al-Fulfilani wafat 1433 H.
3 - Syeikh Soleh Bin Musa Al-Qadahi.
4 - Syeikh Datok Abdul Hamid Bin Abdurrahman Al-Jarumi wafat 1434.
5 - Syeikh Muhammad Toyyib Bin Haji Che` Teh Al-Qadahi.
6 - Syeikh Abdul Aziz Hanafi Bin Husein Al-Qadahi.
7 - Syeikh Muhammad Jamil Sidqi Al-Jarumi.
8 - Syeikh Abdul Aziz Syafi`i Al-Fathoni.
9 - Syeikh Ahmad Fahmi Zamzami Al-Banjari .
10 - Syeikh Hamzah Bin Muhammad Al-Kelantani
11 - Syeikh Muhammad Nuruddin Bin Ismail Al-Kelantani
12 - Syeikh Muhammad Bin Ali Awang Al-Kelantani
13 - Syeikh Abdurrahim Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Kelantani
14 - Syeikh Ismail Bin Yusuf Al-Kelantani
15 - Syeikh Ismail Bin Soleh Al-Kelantani
16 - Syeikh Abdul Basith Bin Abdurrahman Al-Kelantani
17 - Syeikh Wan Umar Bin Wan ISmail Al-Kelantani
18 - Syeikh Abdullah Bin Daud Al-Kelantani
19 - Syeikh Sulaiman Bin Che` Engah Al-Kelantani wafat 1434 H
20 - Syeikh Harun Bin Awang Al-Kelantani
G - Suriah :
1 - Syeikh Muhammad Sa`id Hani Kahil.
2 - Syeikh Majd Ahmad Makki.
3 - Syeikh Muhammad Sa`aduddin Al-Haddad.
4 - Syeikh Muhammad Nuruddin Ittir.
5 - Syeikh Muhammad Abu Al-Huda Al-Ya`qubi.
6 - Syeikh Muhammad Mathrohji Al-Qadiri.
7 - Syeikh Muhammad Rajab Deib.
8 - Syeikh Muhammad Awwamah Al-Halabi.
9 - Syeikh Ahmad Mazhhar Bin Abdul Jalil Al-`Izzi.
10 - Syeikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi.
H - Lubnan :
1 - Syeikh Malik Bin Khalid.
2 - Syeikh Yusuf Bin Abdurrahman Al-Mar`asyli.
3 - Syeikh Yusuf Muhyuddin Al-Bukhuri Ad-Darqawi.
4 - Syeikh Muhammad Bin Abdullah As-Sya`aar.
5 - Syeikh Abdul Hamid Bin Munir Syanuhah.
6 - Syeikh Qasim Bin Ali Bin Sa`id.
I - Pakistan :
1 - Syeikh Khalid Bin Husein Al-Pakistan wafat 1430 H.
2 - Syeikh Hafizh Tsana`ullah Az-Zuhdi.
3 - Syeikh Saifurrahman Bin Abdul Malik Al-Muhannad.
4 - Syeikh Ali Ahmad As-Sandeliwi Bin Miyan.
5 - Syeikh Muhammad A`zham SyahJamali Jisyti.
6 - Syeikh Syeikh Muhammad Bin Usman Bin Muhammad.
7 - Syeikh Abdul Manan Bin Alamuddin Al-Pakistani.
J - Iraq :
1 - Syeikh Basyar Bin `Awad Bin Ma`ruf.
2 - Syeikh Akram Abdul Wahab Al-Mosuli.
3 - Syeikh Majid Bin Hamid Bin Haraz.
4 - Syeikh Mahir Bin Yasin Al-Fahal.
K - Libya :
1 - Ratu Fatimah Syifa` Binti Syarif Ahmad As-Sanusiah wafat 1430 H.
2 - Syeikh Nafi` Bin Sayyid Arabi As-Sanusi.
3 - Syeikh Muhammad `Awadh Manqusy.
L - India :
1 - Syeikh Muhammad Rabi` An-Nadwi.
2 - Syeikh Habibullah Qurban Al-Hindi.
3 - Syeikh Khalid Marghub Bin Muhammad Amin.
M - Maroko :
1 - Syeikh Abdullah Bin Abdul Qadir At-Talidi.
2 - Syeikh Sayyid Idris Muhammad Bin Jafar Al-Kattani.
3 - Syeikh Abdur Rahman Bin Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani
N - Bahrain :
1 - Syeikh Ibrahim Bin Rasyid Al-Muraikhi.
2 - Syeikh Naji Bin Rasyid Al-Arabi.
O - Turki :
1 - Syeikh Mahmud Afendi An-Naqsyabandi.
2 - Syeikh Muhammad Amin Siraj Al-Turki
P - Negeria :
1 - Syeikh Ibrahim Soleh Bin Yunus.
Diantara hasil karangan beliau adalah :
1 - Al-Ayatul Mufasholat Fi al-Ahadisi al-Musalsalat
2 - Ghayatur Rusukh Fi Mu`jami Syuyukh.
3 - Asanidul Jawiyyin.
4 - Awailul Langkatiyyah.
5 - Arba`una Hadisan Min Sohih Bukhari `An Riwayati Abi Hurairah.
6 - Arba`una Hadisan An Arba`in Kutuban An Arba`in Syaikhan.
7 - Asanidul Kutubil Asyarah,.
8 - Bulughul Amani Fi Man Rawa An Syeikh Muhammad Abdul Hayy al-Kattni.
9 - Tobaqatu Syazuliyyah al-Kubra.
10 - Ittihaful Akabir fi Asanidi Syeikh Abbdul Qadir.
11 - Arba`una Musthafawiyah.
12 - Arba`una Al-Azhariyyah.
13 - Arba`una Al-Jawiyyah.
14 - Arba`una al-Langkatiyah.
15 - Al-Muntakhab Minal Musalsalat.
Dan lain-lain.
Muhaddis Syeikh Usamah Said Mahmud al-Azhari , Muhaddis Syeikh Ishom Anas an-Naqsyabandi, Syeikh Majid Iraqi dan lain-lainya menggelar beliau sebagai Musnid Asia Tenggara.
Syarat-syarat yang telah ada didalam gelar Musnid Asia Tenggara
1 - Banyaknya jumlah guru yang terdiri dari ulama barat dan timur dunia
2 - Ketinggian sanad yang tidak di miliki oleh orang lain.
3 - Karangan dalam mu`jam Syuyukh.
4 - Karang didalam kitan Thabat dan Fahras
5 - Yang mengambil ijazah dari Muhammad Husni terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunai Dar Salam, Mesir, Pakistan, India, Iraq,Bahrain, Maroko dan lain-lain..


Sebarkan majlis terdekat di Kedah 
17 Feb - 21 feb 2015
Daurah Hadis Di Masjid Tokai Pendang terbuka kepada semua masyarakat bersama Syeikh Muhammad Husni Ginting
bermula 18- 21 feb 2015 jam 9-11 pagi dan 3.30-5 petang
Setiap malam ada majlis di masjid sekitar Kedah seperti jadual yang tetera.
Sila semua pecinta ilmu ahli sunnah wal jamaah .

SELAMAT DATANG KE KEDAH
Syeikh Muhammad Husni Ginting
17 - 21 Feb 2015
anjuran Majlis Taalim Zikra Lil Mukmini dan Majlis Taalim Asyairah Masjid Pekan Tokai Mukim Bukit Raya , 06660 Alor Setar Kedah
Sebarkan majlis bacaan Hadis Arbaun Azhari
DAURAH HADIS 18 FEB 2015
9- 11 PAGI
3.30 -5 PETANG
TEMPAT MASJID LAMA PEKAN TOKAI


No comments:

Post a Comment